Kristova láska nás očisťuje

dňa: 18.3.2021 - 21.3.2021 , miesto: ONLINE
prednášajúci: sr. Mgr. Dária Miezgová, PhD. kategória: Duchovné cvičenia

ONLINE duchovné cvičenia - pozvanie otvoriť sa v pôstnom čase ešte viac Kristovej láske, ktorá jediná môže očistiť a premeniť naše srdce. Kristus je prvý, ktorý túži po nás a čaká na nás.

Predbežný program:
Štvrtok:
20,00 – úvodné stretnutie, základné informácie k priebehu nasledujúcich dní, 20,30 -   liturgia Getsemany s Komunitou a adorácia
Piatok: 9,00 – 1. prednáška, 12,00  - spoločná modlitba „Cesta životom sv. Jozefa“, 15,00 – 2. prednáška, 20,00 – modlitebný večer
Sobota: 9,00 – 3. prednáška, 12,00 – spoločný ruženec, 15,00 – 4. prednáška, 18,00 – vešpery Vzkriesenia
Nedeľa: 9,00 – záver duchovných cvičení a odpovede na otázky

Túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorým prispejete na tento účel (náklady predstavujú cca 17 € za 1 účastníka). Do správy pre prijímateľa napíšte D-dar (a nič iné).Ďakujeme.

Číslo účtu: SK20 5600 0000 0016 1055 3002, SWIFT kód (pre účastníkov zo zahraničia): KOMASK2X 

Údaje o prihlásenom

Adresa

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov
WWW stránka Komunity Blahoslavenstiev - Site